Privacybeleid

Activiteiten PACO NV en contactmogelijkheden

Welkom bij PACO NV.
PACO verhuurt industriële units van 50m² tot 1000m². Daarnaast beschikt zij over een polyvalente zaal die kan gebruikt worden voor events en andere festiviteiten.

Bedrijven, organisatie en geïnteresseerden kunnen contact opnemen met PACO via het contactformulier op de website of via de andere contactgegevens voor telefoon, gsm en e-mail.

PACO respecteert uw privacy en stelt alles in het werk om deze te beschermen. PACO publiceert deze privacyverklaring zodat u kennis kunt nemen van de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt en de rechten die u in dit verband kan uitoefenen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegegevensbescherming (ook wel General Data Protection Regulation of GDPR) en andere toepasselijke privacywetgeving in de meest ruime zin.

Wie is betrokken in verwerking van uw persoonsgegevens via PACO?

PACO is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens via de PACO verwerkingsverantwoordelijke, wat betekent dan hij/zij het doel en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens vaststelt en dat hij/zij de eerste verantwoordelijke is om ervoor te zorgen dat deze verwerking gebeurt op een wettelijke, transparante en veilige manier.
Contactgegevens van PACO vindt u terug op de contactpagina van de website en andere documenten.

PACO NV met maatschappelijke zetel te Hoek 76 – 2850 boom en ondernemingsnummer BE0423 738 164 is de verwerkingsverantwoordelijke om onder volledige confidentialiteit en strikt in overeenstemming met de verplichtingen van de GDPR uw persoonsgegevens te verwerken.

De verwerkingsverantwoordelijke(n) en verwerkers kunnen beroep doen op onderaannemers om uw persoonsgegevens te verwerken.

De verwerkingsverantwoordelijke garandeert dat eenieder die onder hun gezag handelt en tot de persoonsgegevens toegang heeft, deze persoonsgegevens uitsluitend verwerkt in overeenstemming met de instructies die zij hieromtrent krijgen en zich specifiek tot vertrouwelijkheid verbinden.

Uw persoonsgegevens verzameld via PACO kunnen ook worden doorgegeven aan andere ontvangers, zoals overheidsinstanties, handhavingsautoriteiten, openbare aanklagers en rechtbanken, advocaten, adviseurs of andere dienstverleners, auditoren of andere derde partijen, indien we te goeder trouw inschatten dat zulke doorgifte redelijkerwijs noodzakelijk of nuttig is (bijvoorbeeld teneinde een wettelijke verplichting of procedure na te leven, in het kader van een fusie, overname of reorganisatie, in het kader van een wijziging van praktijk, teneinde onze activiteiten uit te breiden of te verbeteren, om rechten en belangen te beschermen, om de veiligheid en zekerheid van infrastructuur, activiteiten of het publiek te verzekeren) en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving.
Uw persoonsgegevens verzameld via PACO zullen niet worden doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte. Indien dit uitzonderlijk toch het geval zou zijn, zullen we de nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat dit gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving (bijvoorbeeld door het in de plaats stellen van passende waarborgen).

Welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden en voor hoe lang?

Wij verzamelen persoonlijke gegevens over u wanneer u zich inschrijft voor een terugbelverzoek, het aanvragen van een offerte of het reserveren van een unit, zowel online als wanneer u persoonlijk naar ons kantoor komt om een overeenkomst te ondertekenen.

Gegevens die wij verzamelen :

 • Persoonlijke identificatiegegevens : voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
 • Wachtwoord voor bestaande of nieuwe on-line diensten.
 • Alleen voor professionele contactpersonen :  alle relevante professionele gegevens die voor de samenwerking of vervulling van de contractuele verplichtingen noodzakelijk kunnen zijn.
 • Naam en voornaam, functie, telefoonnummer, gsm-nummer, e-mailadres, het bedrijf dat u vertegenwoordigt en de contactgegevens.

We houden uw persoonsgegevens tevens niet langer bij dan noodzakelijk en verwijderen alle persoonsgegevens in principe wanneer u hierom verzoekt, wanneer u uw profiel verwijdert of wanneer de samenwerking tussen u en PACO wordt stopgezet buiten de wettelijk verplicht te bewaren gegevens.

Externe dienstverleners

De externe dienstverleners aan wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn :

 • Dienstverleners waarmee wij een overeenkomst hebben om onze bedrijfsactiviteiten te ondersteunen, zoals technologiediensten, incasso, boekhoudkantoor, …
 • Onze verzekeraars en verzekeringsmakelaars als u een verzekeringsdekking neemt bij ons.
 • Iedere persoon die u genoemd hebt als persoon met wie wij contact kunnen nemen om uw dossier te behartigen.
 • Iedere persoon die uw zaakwaarnemer of vertegenwoordiger is, zoals de houder van een volmacht.

Gebruik van beeldmateriaal

We houden eraan enkel fatsoenlijke beelden te publiceren waarin jouw mooie kant aan bod komt.

Sfeerbeelden : sfeerfoto’s kunnen algemeen genomen worden, ter illustratie van de sfeer tijdens de activiteit en om de activiteit aan te tonen. Al onze klanten/bezoekers/genodigden, … kunnen voorkomen op een sfeerfoto.

Gerichte beelden : tijdens activiteiten georganiseerd door PACO of activiteiten die doorgaan in de polyvalente zaal kunnen gerichte foto’s genomen worden. Wij zullen hiervoor steeds je toestemming vragen. Indien je hiermee akkoord gaat, stem je in met het gebruik van de foto op de website van PACO of op de PACO Facebookpagina’s. Wens je dit niet, geef dit dan duidelijk aan en vraag de fotograaf uitdrukkelijk een foto te nemen zonder jou.

Waarvoor gebruiken wij de persoonsgegevens :

 • De persoonlijke informatie die u ons verstrekt, kan worden gebruikt om onze relatie met u te beheren, of om de website en aan u gerelateerde diensten aan te passen of te verbeteren.
 • Om de verwezenlijking van de rechtmatige belangen van PACO om zijn activiteiten naar behoren uit te voeren.
 • De goede werking en diensten van PACO te verzekeren en te verbeteren.
 • De veilighed van PACO en de bewaarde gegevens te verzekeren.

We verwerken uw persoonsgegevens op basis van onderstaande wettelijke basissen :

 • De verwerking is noodzakelijk om een overeenkomst met u uit te voeren en/of om gebruik te kunnen maken van de website van PACO.
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, zoals :

 • De goede verwerking en diensten van PACO te verzekeren en te verbeteren.
 • De veiligheid van PACO en de gegevens erin bewaard te verzekeren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens?

We stellen alles in het werk om PACO en de gegevens die u ons verstrekt te beveiligen. PACO beschikt over geschikte fysieke middelen en beheerprocedures om de gegevens die we verzamelen te beveiligen en zo ongeoorloofde toegang of bekendmaking te voorkomen, gegevens accuraat te houden en het juiste gebruik van de gegevens te garanderen.

U kan ons steeds contacteren (zie contactgegevens op het einde van deze verklaring) om de volgende rechten uit te oefenen :

 • Het verkrijgen van uitsluitsel over het al dan niet door ons verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage of een kopie van die persoonsgegevens te verkrijgen.
 • Het aanpassen van uw onjuiste persoonsgegevens.
 • Het vervolledigen van uw onvolledige persoonsgegevens.
 • Het wissen van (bepaald van) uw persoonsgegevens.
 • Het beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Het overdragen van uw persoonsgegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke.

U kan uw rechten in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving steeds kosteloos uitoefenen. We kunnen u steeds vragen uw identiteit te bewijzen om te voorkomen dat iemand onrechtmatig toegang zou krijgen tot uw gegevens.

Vooraleer te antwoorden op uw verzoek, zullen wij steeds eerst nagaan of deze voldoende gegrond en niet buitensporig is, alsook de voorwaarden opgenomen in de toepasselijke privacywetgeving vervuld zijn. Wij zullen in ieder geval antwoorden op uw verzoek binnen een maand na ontvangst ervan.

Beveiliging

Wij nemen gepaste technische en organisatorische maatregelen om de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt te beschermen tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking.

Website van derden

De website van PACO bevat links naar andere websites die door derden beheerd worden. Het privacybeleid van PACO is enkel van toepassing op de persoonlijke gegevens die wij verzamelen op onze website. Het is niet van toepassing op andere websites waaraan onze website mogelijk gelinkt is, met of zonder onze toestemming. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor persoonlijke gegevens die derden mogelijk verzamelen, opslaan en gebruiken via hun website. U moet altijd zorgvuldig het privacybeleid lezen van elke website die u bezoekt.

Wijzigingen aan deze privacyverklaring

De meest recente versie van deze verklaring is steeds beschikbaar via een koppeling onderaan op de pagina van onze website.

Heeft u nog verdere vragen of wenst u een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens

Als u opmerkingen, vragen of klachten heeft met betrekking tot de privacyverklaring of PACO, kunt u deze via e-mail bezorgen aan : info@hoek76.be
U kan tevens rechtstreeks contact opnemen met PACO via de website, telefoon of gsm.
U heeft tenslotte steeds het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouden autoriteit naar keuze indien u van mening bent dat uw privacy niet gerespecteerd worden.